Posts

Showing posts from 2010

http://quran.com/5

信道的人們啊!你們當履行各種約言。除將對你們宣讀者外,准許你們吃一切牲畜,但受戒期間,或在禁地境內,不要獵取飛禽走獸。真主必定判決他所欲判決的。

信道的人們啊!你們不要褻瀆真主的標識和禁月,不要侵犯作犧牲用的 牲畜,不要破壞那些牲畜的項圈,不要傷害朝覲禁寺以求主的恩惠和喜悅的人。當你們開戒的時候,可以打獵。有人曾阻止你們進禁寺,你們絕不要為怨恨他們而過 份。你們當為正義和敬畏而互助,不要為罪惡和橫暴而互助。你們當敬畏真主,因為真主的刑罰確是嚴厲的。

禁止你們吃自死物、血液、豬肉,以及誦非真主之名而宰殺的、勒死 的、捶死的、跌死的、觝死的、野獸吃剩的動物,但宰後才死的,仍然可吃;禁止你們吃在神石上宰殺的;禁止你們求簽,那是罪惡。今天,不信道的人,對於(消 滅)你們的宗教已經絕望了,故你們不要畏懼他們,你們當畏懼我。今天,我已為你們成全你們的宗教,我已完成我所賜你們的恩典,我已選擇伊斯蘭做你們的宗 教。凡為饑荒所迫,而無意犯罪的,(雖吃禁物,毫無罪過),因為真主確是至赦的,確是至慈的。

Diharamkan kepada kamu (memakan) bangkai (binatang yang tidak disembelih), dan darah (yang keluar mengalir), dan daging babi (termasuk semuanya), dan binatang-binatang yang disembelih kerana yang lain dari Allah, dan yang mati tercekik, dan yang mati dipukul, dan yang mati jatuh dari tempat yang tinggi, dan yang mati ditanduk, dan yang mati dimakan binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih (sebelum habis nyawanya), dan yang disembelih atas nama berhala; dan (diharamkan juga) kamu merenung nasib dengan undi batang-batang anak panah. Y…

Bread Maker Fined Over Dead Mouse In Loaf - Yahoo! News UK

Salam.

Image
* This blog is under construction.